Organy, osoby sprawujące funkcję

Informacje ogólne:
- Organem Sądu Rejonowego jest: Prezes Sądu (którego zastępuje Wiceprezes, a w razie jego nieobecności - wyznaczony sędzia);
- Wydziałami kierują Przewodniczący Wydziału,
- W zakresie finansowym i gospodarczym organem Sądu Rejonowego jest Kierownik sądu, który podlega służbowo Prezesowi Sądu Rejonowego.

 

Informacje szczegółowe:
- Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej:
SSR Mariusz Grążawski


- Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej:
SSR  Anna Mamorska-Kurek

SSR Piotr Gawlas

 

 

Prezes Sądu SSR Mariusz Grążawski

sprawuje administrację i ogólny nadzór nad działalnością całego Sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu.

1. Wykonując czynności w zakresie działalności administracyjnej sądu prezes w szczególności:

1) podejmuje działania dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;

2) nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;

3) współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;

4) rozpoznaje skargi i wnioski dotyczące pracy sądu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych;

5) prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;

6) zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

7) zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

8) ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach;

9) współpracuje z radą ławniczą;

10) udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058);

11) wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135);

12) wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 827, 1220, 1224 i 1830);

13) wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224);

14) przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;

15) sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;

16) podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;

16a) rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w przydziale spraw;

17) prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich;

18) udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie;

19) organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we współpracy z koordynatorem do spraw mediacji.

2. Czynności prezesa sądu związane ze sprawowaniem nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądu regulują odrębne przepisy.

3. Prezes sądu może powierzyć wykonywanie czynności i obowiązków określonych w ust. 1 wiceprezesom sądu albo wyznaczonemu sędziemu w sądzie, w którym nie powołano wiceprezesa.

4. Po uzyskaniu informacji o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub innego organu międzynarodowego stwierdzającego naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub innej umowy międzynarodowej bądź o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydanym w sprawie rozpatrywanej na podstawie pytania prejudycjalnego sądu polskiego prezes sądu zapoznaje się z orzeczeniem i zarządza, aby zapoznali się z nim sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi, którzy orzekali w sprawie, w której doszło do naruszenia, a w razie, gdy orzeczenie dotyczy zagadnienia prawnego, w którym orzecznictwo było niejednolite - wszyscy sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi odpowiedniego pionu.

5. sprawuje nadzór nad działalnością Wydziałów : I Cywilnego, III Karnego, IV Rodzinnego i Nieletnich, oraz zespołów kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich,

6. rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy sądu,

7.  załatwia skargi w sprawach cywilnych i karnych oraz skargi na czynności sędziów z Wydziału I Cywilnego, III Karnego, IV Rodzinnego i Nieletnich, oraz zespołów kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich.

8. wykonuje obowiązki wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.12.2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz U. z 2013 r. poz. 69).

 

Wiceprezes Sądu SSR Piotr Gawlas

1. zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w czasie jego nieobecności,

2. sprawuje nadzór nad działalnością Wydziału IX Karnego, VI Gospodarczego.

3. nadzoruje działalność Komorników tut. Sądu - bada zasadność składanych w drodze administracyjnej skarg i wniosków dot. działalności komorników, ocenia prawidłowość organizacji prac biur komorniczych,

4. rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy sądu,

5. załatwia zlecone przez Prezesa Sądu skargi w sprawach cywilnych i karnych oraz skargi na czynności sędziów z Wydziału III Karnego, VI Gospodarczego, IX Karnego,

6. wykonuje obowiązki wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.12.2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz U. z 2013 r. poz. 69).

 

Wiceprezes Sądu SSR Anna Mamorska - Kurek

1.  zastępuje Wiceprezesa Sądu w czasie jego nieobecności,

2. sprawuje nadzór nad działalnością Wydziałów : II Cywilnego, V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VII Ksiąg Wieczystych, VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, X Cywilnego.

3. rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy sądu,

4. załatwia zlecone przez Prezesa Sądu skargi w sprawach cywilnych oraz skargi na czynności sędziów z Wydziału II Cywilnego, V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VII Ksiąg Wieczystych, VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, X Cywilnego.

5. wykonuje obowiązki wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.12.2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz U. z 2013 r. poz. 69).

 

Przewodniczący wydziałów Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej:

 

Wydział I Cywilny

SSR Mariusz Grążawski

zastępca SSR Katarzyna Steffek

 

Wydział II Cywilny

SSR  Krzysztof Pabiś

 

Wydział III Karny

SSR Jarosław Steciuk

zastępca SSR Aldona Borowska

 

Sekcja Wykonawcza Wydziału III Karnego

Kierownik Sekcji SSR Gabriela Skwarczyńska

 

Wydział IV Rodzinny

SSR Bernadetta Szaton

zastępca SSR Anna Nitkowska - Sajdak

 

Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

SSR Mariola Adamiec - Witek

 

Wydział VI Gospodarczy

SSR  Bernadeta Różańska

zastępca SSR Artur Filas

 

Wydział VII Ksiąg Wieczystych

RSR Agnieszka Bylok

 

Wydział VIII KRS

SSR Maria Kamińska

zastępca RSR Piotr Krzyżowski

 

Wydział IX Karny

SSR Adam Kanafek

zastępca SSR Agnieszka Żarow

 

Wydział X Cywilny

SSR Artur Węgrzyn

 

§ 57

 

1. Przewodniczący wydziału kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, a w szczególności:

1) zaznajamia się z wpływającymi pismami, których załatwienie pozostaje w jego kompetencjach i bezzwłocznie wydaje co do nich odpowiednie zarządzenia, w wypadkach wątpliwych na wniosek kierownika sekretariatu zaznajamia się z innymi pismami wpływającymi do wydziału;

2) przekazuje prezesowi sądu pisma stanowiące skargi lub wnioski dotyczące postępowań sądowych i czynności podjętych przez sędziów i asesorów sądowych;

3) ustala harmonogram korzystania z sal rozpraw przez poszczególne składy orzekające, z uwzględnieniem możliwości skorzystania z sali w razie potrzeby poza harmonogramem;

4) organizuje narady sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych wydziału, w szczególności w celu przedstawienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości oraz zagadnień, w których orzecznictwo wydziału jest niejednolite, ponadto informuje o bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego;

5) przedstawia prezesowi sądu wnioski co do potrzeby analizy orzecznictwa i ewentualnego wystąpienia do Sądu Najwyższego z informacją, o której mowa w art. 22 § 1 pkt 2 ustawy;

6) kontroluje zasadność odraczania i przerywania rozpraw i posiedzeń oraz bieg spraw, w których postępowanie jest przewlekłe;

7) sprawuje stały nadzór nad sprawami zawieszonymi;

8) dba o przydzielanie asystentów sędziów, w szczególności sędziom i asesorom sądowym rozpoznającym sprawy skomplikowane i wielowątkowe oraz o właściwe obciążenie obowiązkami asystentów sędziów.

2.Przewodniczący wydziału może upoważnić sędziów lub asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3.W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1, kierownik sekretariatu współpracuje z przewodniczącym wydziału, w szczególności zaznajamia się z pismami wpływającymi do wydziału i bezzwłocznie w stosunku do tych z nich, które podlegają odrębnej rejestracji, dokonuje automatycznego przydziału każdego z nich do oznaczonego referenta zgodnie z ustalonymi zasadami przydziału, chyba że pismo podlega przydziałowi przez narzędzie informatyczne. Pisma stanowiące skargi lub wnioski dotyczące postępowań sądowych i czynności podjętych przez sędziów przekazuje przewodniczącemu wydziału.

 

 

§ 58

 

Przewodniczący wydziału w sądzie pierwszej instancji zapewnia sprawny przebieg postępowania odwoławczego, aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu. Po zwrocie akt zapoznaje się z orzeczeniami sądu odwoławczego i zarządza, aby z orzeczeniami tymi zapoznali się sędziowie i asesorzy sądowi, którzy wydali zaskarżone orzeczenie, a w razie, gdy orzeczenie dotyczy zagadnienia prawnego, w którym orzecznictwo było niejednolite - wszyscy sędziowie i asesorzy sądowi wydziału.

 

Drukuj informację