Organizacja i przedmiot działalności

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.
Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.
W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej. Przy roztrzygnięciu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami.

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej dzieli sie na wydziały:

 

 

I Wydział Cywilny

Rozpoznaje sprawy cywilne w trybie procesowym,
z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu
w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy z całego obszaru właściwości Sądu.


II Wydział Cywilny

Sprawy nieprocesowe z zarkesu prawa cywilnego

 

III Wydział Karny

sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe


IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,


V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego,
o świadczenie rehabilitacyjne,
o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Sprawy z zakresu prawa pracy


VI Wydział Gospodarczy

Spory ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami,
w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
których wartość przedmiotu sprawy nie przekracza
kwoty 100.000,00 zł
oraz sprawy upadłościowe i naprawcze

 

VII Wydział Ksiąg Wieczystych

Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczysto księgowego


VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Wydział VIII Gospodarczy KRS prowadzi sprawy rejestrowe


IX Wydział Karny

sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe


X Wydział Cywilny

Sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy z całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

 

Drukuj informację