Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie X Ns 135/16 opublikowane 4.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział X Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2017 roku w Bielsku- Białej

o złożenie do depozytu sądowego

p o s t a n a w i a

1 Zezwolić wnioskodawcom na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50 zł.(pięćdziesiąt złotych. 00/100) z tytułu zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej sygn. akt IIIK 338/14 w przedmiocie naprawienia szkody- przy czym depozyt ma być wypłacony wierzycielowi po okazaniu dowodu osobistego;

2 Kosztami postępowania obciążyć wnioskodawców’

3 Dokonać ogłoszenia niniejszego postanowienia na okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej uzależniając skuteczność doręczenia pism od dokonanego ogłoszenia

Ogłoszenie VI GUp 184/16 „of”

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Małgorzaty Skuza osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 184/16 „of” zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogłoszenie X Nc 11269/15 zamieszczono 26.09.2017

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział X Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 roku w Bielsku- Białej

 

sprawy z powództwa Profi Credit Polska Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej

 

przeciwko pozwanemu Bożena Karska o zapłatę postanawia

 

Ogłoszenie IX K 838/15 zamieszczono 26.09.2017r.

„Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział IX Karny wzywa osobę uprawnioną do odbioru depozytu w postaci: części samochodowych (tj. elementów karoserii, drzwi, zderzaków, skrzyni biegów, silników, etc.) w sprawie IX K 838/15 w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia”

Ogłoszenie GUp 25/14 lik

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Jerzego Małysz sygn. akt GUp 25/14 lik zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności nr 6.