Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie X Ns 46/17 zamieszczono 11.01.2018r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej w Wydziale X Cywilnym Adrian Kapica

po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2017 roku w Bielsku-Białej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Bielsko-Biała - Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela w Bielsku-Białej

przy udziale nieznanych z miejsca pobytu następców prawnych Olgi Piskorek

o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

Ogłoszenie X Ns 46/17 zamieszczono 11.01.2018r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej w Wydziale X Cywilnym Adrian Kapica po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2017 roku w Bielsku- Białej sprawy z wniosku Gminy Bielsko-Biała - Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela w Bielsku-Białej przy udziale nieznanych z miejsca pobytu następców prawnych Olgi Piskorek o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

zarządza:

Ogłoszenie II Ns 996/17 zamieszczono 10.01.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 996/17 z wniosku Franciszki Jurczyk
o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności następujących nieruchomości położonych w Bielsku-Białej, Komorowicach Śląskich: dz. 514,
obj. kw. BB1B/00010361/8, której właścicielem wieczystoksięgowym jest Karolina Jodłowiec, córka Jana i Marii oraz dz. 510/2, obj. kw. BB1B/00020510/1, której właścicielem wieczystoksięgowym jest Emilia Duźniak, córka Szczepana i Katarzyny.

Ogłoszenie VI GUp 192/16 lik zamieszczono 6.01.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego SALUTEO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku - Białej sygn. akt GUp 192/16 lik zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogłoszenie VI GUp 83/16 „of" zamieszczono 6.01.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jacka Mróz osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 83/16 „of" zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności.