Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie Wydział X Cywilny

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Wydział X Cywilny

Ul. Bogusławskiego 24

Tel (033) 4997900, (033) 4997940

 

Bielsko-Biała, dn. 06.05.2016r

Sygn. Akt X Ns 37/16

W E Z W A N I E

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział X Cywilny  informuje, iż w tut. Sądzie pod sygn. X Ns 37/16 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej o likwidację niepodjętego depozytu po zmarłym Romanie Gazda

i wzywa do udziału w sprawie potencjalnych zainteresowanych, których miejsce pobytu nie jest znane.

SSR Marcin Nocoń

Sygn. akt X Ns 37/16

Ogłoszenie X Cywilnego

 

 

XNs 43/14

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej Wydział X Cywilny informuje, że w sprawie z wniosku Andrzeja Kawa i Teresy Kawa  przy uczestnictwie nieznanego z miejsca pobytu  Józefa Płonki o zezwolenie do złożenia depozytu sądowego zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty  5200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych) z tytułu zobowiązania wynikającego  z postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 11 lutego 2013r. sygn.. II Ns 1083/12 a należnych Józefowo Płonce tytułem spłaty udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  Mikuszowicach Śląskich obj. Kw BB1B/00004599/0, która winna być wydana następcom prawnym Józefa Płonki

 

 

 

 

 

Ogłoszenie X Cywilny

Bielsko-Biała, dn. 17.04.2015r

Sygn. Akt IX Ns 54/05

W E Z W A N I E

W sprawie z wniosku Sądu Rejonowego w  w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczyo zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział X Cywilny  wzywa:

Ogłoszenie IX Karny

 

Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej Wydział IX Karny Sekcja ds. wykonywania orzeczeń, w sprawie o sygn. IX K 1412/10 Kontr. dow. rzecz. 13/07 wzywa wszystkie uprawnione osoby do odbioru następujących dowodów rzeczowych, złożonych do depozytu sądowego, w terminie 6 miesięcy  od ukazania się niniejszego ogłoszenia:

Ogłoszenie Wydziału IX Karnego


Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej Wydział IX Karny, Sekcja ds. wykonywania orzeczeń
wzywa osoby uprawnione do odbioru:
- Motoroweru - skuter, koloru czarnego Sprint Sport F16- brak numeru VIN, usunięty nr silnika, bez tablicy rejestracyjnej;
- Mortoroweru - skuter - rama, bez przedniego zawieszenia, niezabudowany, z zespołem napędowym i tylnym kołem, nr VIN LZRG2F200B1003244, usunięty nr silnika, bez tablicy rejestracyjnej;
do zgłoszenia się w terminie 6 miesięcy do Sądu Rejonowego, celem ewentualnego złożenia wniosku o wydanie z depozytu.