Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Postanowienie IX Wydziału Karnego, Sygn. akt IX 1 Ko 1828/16

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział IX Karny postanawia stwierdzić likwidację depozytu w postaci pieniędzy w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych złożonego do depozytu sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 13 lipca 2009r. sygn. akt IX 1Ko 2196/09

Ogłoszenie X Wydziału Cywilnego - X Ns 74/16

Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej Wydział X Cywilny informuje, że w sprawie z urzędu przy uczestnictwie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej i Naczelnika

I Urzędu Skarbowego o likwidację niepodjętego depozytu sądowego, postanowił:

  1. wszcząć z urzędu postępowanie w przedmiocie likwidacji niepodjętego depozytu w postaci przyjętej do depozytu sądowego kwoty 673,40 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy) w sprawie   X Ns 58/05;
  2. stwierdzić likwidację depozytu w postaci kwoty 673,40 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy);
  3. do wykonania orzeczenia o stwierdzeniu likwidacji niepodjętego depozytu wyznaczyć Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.

Ogłoszenie X Wydział Cywilny X Ns 73/16

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej Wydział X Cywilny informuje, że w sprawie z urzędu przy uczestnictwie Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej i Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej o likwidację niepodjętego depozytu sądowego, postanowił:

Ogłoszenie Wydział X Cywilny

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Wydział X Cywilny

Ul. Bogusławskiego 24

Tel (033) 4997900, (033) 4997940

 

Bielsko-Biała, dn. 06.05.2016r

Sygn. Akt X Ns 44/16

W E Z W A N I E

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział X Cywilny  informuje, iż w tut. Sądzie pod sygn. X Ns 44/16 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Katarzyny Depa - Dębowskiej o likwidację niepodjętego depozytu przy uczestnictwie EURO - MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

i wzywa do udziału w sprawie potencjalnych zainteresowanych, których miejsce pobytu nie jest znane.

SSR Marcin Nocoń

Ogłoszenie Wydział X Cywilny

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Wydział X Cywilny

Ul. Bogusławskiego 24

Tel (033) 4997900, (033) 4997940

 

Bielsko-Biała, dn. 06.05.2016r

Sygn. Akt X Ns 34/16

W E Z W A N I E

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział X Cywilny  informuje, iż w tut. Sądzie pod sygn. X Ns 34/16 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w Bielsku-Białej o likwidację niepodjętego depozytu po zmarłym Michale Olszanickim

i wzywa do udziału w sprawie potencjalnych zainteresowanych, których miejsce pobytu nie jest znane.

SSR Marcin Nocoń