Spisy inwentarza 2018

Ogłoszenia o spisach inwentarza (układ alfabetyczny)

Pouczenie (dotyczy wszystkich ogłoszeń z tego rozdziału):

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

 

Drukuj informację
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |