Wykazy inwentarza 2018

Ogłoszenia o wykazach inwentarza (układ alfabetyczny)

Pouczenie (dotyczy wszystkich ogłoszeń z tego rozdziału):

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Drukuj informację
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |