Ogłoszenie X Ns 46/17 zamieszczono 11.01.2018r.

 

Sygn. akt X Ns 46/17

P O S T A N O W I E N I E

Bielsko-Biała, 22 sierpnia 2017 roku

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej w Wydziale X Cywilnym Adrian Kapica

po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2017 roku w Bielsku-Białej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Bielsko-Biała - Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela w Bielsku-Białej

przy udziale nieznanych z miejsca pobytu następców prawnych Olgi Piskorek

o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

 

postanawia:

zezwolić Gminie Bielsko-Biała - Domowi Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela w Bielsku-Białej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 921,45 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden 45/100 złotych) oraz książeczki oszczędnościowej PKO z wkładem w wysokości 1 500,00 (jeden tysiąc pięćset złotych) tytułem spadku po zmarłej 8 grudnia 2013 roku w Bielsku-Białej Oldze Piskorek córce Stanisława i Anny urodzonej 29 sierpnia 1925 roku, z zastrzeżeniem że depozyt ma być wydany jej spadkobiercom na ich wniosek po okazaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia na ich rzecz po zmarłej.

 

RSR Adrian Kapica

 

 

 

UZASADNIENIE

Gmina Bielsko-Biała - Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela w Bielsku-Białej 26 kwietnia 2017 roku wniósł do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej o zezwolenie złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 921,45 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden 45/100 złotych) oraz książeczki oszczędnościowej PKO z wkładem w wysokości 1 500,00 (jeden tysiąc pięćset złotych).

Gwoli uzasadnienia swego wniosku podniósł, że świadczenie przedstawione we wniosku jest spadkiem pozostałym po zmarłej Oldze Piskorek, która była mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela w Bielsku-Białej. Wnioskodawca nie zna spadkobierców pozwanej, która była bezdzietną panną, której rodzice nie żyją.

Materialnoprawną podstawę wniosku o złożenie świadczenia do depozytu sądowego w rozpoznawanej sprawie stanowi treść art. 467 pkt 1 k.c., stosownie do której dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

Zgodnie z treścią art. 6931 kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o złożenie świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

Mając na uwadze, że w ocenie sądu przytoczone okoliczności uzasadniają złożenie do depozytu sądowego stosownie do treści art. 6931 kodeksu postępowania cywilnego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

RSR Adrian Kapica

 

Drukuj informację