Nazwa:

Usługa ochrony fizycznej budynków, osób i mienia, 
nadzoru z użyciem środków elektronicznych oraz przewozu wartości pieniężnych S
ądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Oznaczenie postępowania:

OG/ZS/1/2017

Tryb postępowania:

Zamówienie na usługi społeczne

Termin składania ofert:

11.12.2017 godz. 8:15

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ usługi ochrony

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - o braku  podstawy wykluczenia

Załącznik nr 3 - warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Załącznik nr 6 - wykaz osób

Załącznik nr 7 - oświadczenie o posiadaniu stacji monitorowania i grupy interwencyjnej

Załącznik nr 8 - wykaz podwykonawców

Załącznik nr 9 - Wzór Umowy

 

Sprostowanie do treści SIWZ - z 7.12.2017r.

 

Informacja z otwarcia ofert OCHRONA - z 12.12.2017r.

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze oferty

 

Drukuj informację