Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

Konkurs na zastępstwo urzędnika A-0003/ 3 /2017

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 25 maja 2017 roku, znak: A-0003/ 3 /2017

OGŁASZA KONKURS

NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA

W SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

Możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy osób na umowę o pracę na czas określony tj. czas usprawiedliwionej nieobecności osoby zatrudnionej w Wydziale orzeczniczym Sądu Rejonowego.

I. Zakres zadań na stanowisku pracy :

.      1. wypisywanie wezwań i zawiadomień ;

.      2. wykonywanie zarządzeń w toku spraw i po rozpoznaniu ;

.      3. przepisywanie orzeczeń i uzasadnień ;

.      4. inne czynności zlecone przez przełożonych;

.      5. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych;

II. Wymagania niezbędne, jakie winna spełniać osoba kandydująca na

ogłoszone stanowisko:

1. nieposzlakowana opinia ;

2. pełna zdolność do czynności prawnych ;

3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5. wykształcenie średnie lub wyższe;

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

7. biegła umiejętność obsługi komputera;

III. Wymagania pożądane :

.      1. doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;

2. umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem;

3. kreatywność;

.      4. komunikatywność;

.      5. zdolność analitycznego myślenia;

.      6. odporność na stres;

7. umiejętność pracy w zespole;

8. wysoka kultura osobista;

9. samodzielność;

IV. Od kandydatów podczas przebiegu konkursu wymagana będzie:

1. znajomość ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 roku ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1241/

2. znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz.U z 2015 r. poz. 2316);

3. ogólna znajomość struktury sądownictwa powszechnego;

.       4. znajomość ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych;

V . Wykaz wymaganych dokumentów:

1. list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu;

2. CV;

3. dyplom ukończenia studiów lub świadectwo dojrzałości;

4. 1 fotografia;

5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6. zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy;

7. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w toku procedury rekrutacyjnej na dane stanowisko;

8. kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy;

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 11 I piętro , lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Oddział Administracyjny

ul. Mickiewicza 22

43-300 Bielsko-Biała

Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.

Osoby niedopuszczone w I etapie konkursu do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w pokoju nr 11 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22 .

Sąd nie będzie ich przesyłał.

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 33 4997801.

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Bielsku-Białej

Jan Lichaczewski

Drukuj informację