Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

Konkurs na szastępstwo urzędnika A 0003/1/18

 

A 0003/1/18

Dyrektor  Sądu Rejonowego  w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 18 stycznia 2018 roku, znak: A-0003/ 1 /2018

OGŁASZA  KONKURS

NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA

W  SĄDZIE REJONOWYM  W  BIELSKU-BIAŁEJ

Możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy osób  na umowę o pracę na czas określony tj. czas usprawiedliwionej nieobecności osoby zatrudnionej w Wydziale orzeczniczym Sądu Rejonowego.

 

 

I. Zakres zadań na stanowisku pracy :

1. wypisywanie wezwań i zawiadomień ;

2. wykonywanie zarządzeń w toku spraw i po rozpoznaniu ;

3. przepisywanie orzeczeń i uzasadnień ;

4. inne czynności zlecone przez przełożonych;

5. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych;

 

 

 

 

II. Wymagania niezbędne,  jakie winna spełniać osoba kandydująca na

ogłoszone stanowisko:

1.  nieposzlakowana opinia ;

 1. pełna  zdolność do czynności prawnych ;
 2. niekaralność  za  przestępstwo lub  przestępstwo skarbowe;
 3. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie  średnie lub wyższe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. biegła umiejętność obsługi komputera ;

 

III. Wymagania pożądane :

1.  doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;

 1. umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem,

 2. kreatywność,

  4.  komunikatywność,

  5.  zdolność analitycznego myślenia,

  6.  odporność na stres,

  7.  umiejętność pracy w zespole,

 1. wysoka kultura osobista,
 2. samodzielność ;

 

 

IV. Od kandydatów podczas przebiegu konkursu wymagana będzie:

 

 1. znajomość ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia                       18 grudnia 1998 roku ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1241/

 2. znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (  Dz.U  z 2015 r. poz. 2316);

 3. ogólna znajomość struktury sądownictwa powszechnego;

  4. znajomość ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych;

  V . Wykaz wymaganych dokumentów:

   

 1. list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu;
 2. CV
 3. dyplom ukończenia studiów lub świadectwo dojrzałości;
 4. 1 fotografia;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do pracy   na danym stanowisku pracy;
 7. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w toku procedury rekrutacyjnej na dane stanowisko;
 8. kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy;

 

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia   2018 r.  w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 11  I piętro , lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na  adres:

 

 

 

Sąd Rejonowy  w Bielsku-Białej

Oddział Administracyjny

ul. Mickiewicza 22

43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

 

Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.

Osoby niedopuszczone w I etapie konkursu do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w pokoju nr 11  w budynku Sądu Rejonowego  w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22 .

Sąd nie będzie ich przesyłał.

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać telefonicznie pod nr  tel. 33 4997801.

 

 

 

Dyrektor  Sądu Rejonowego

w Bielsku-Białej

Jan Lichaczewski

 

 

Drukuj informację