Konta bankowe

Numer rachunku dochodów budżetowych sądu na który należy uiszczać opłaty sądowe w sprawach cywilnych,  karnych i gospodarczych (grzywny, koszty, opłaty, odpisy z ksiąg wieczystych, odpisy z KRS):


NBP o/o Katowice
Nr 09 1010 1212 0031 6022 3100 0000

 

 

Numer rachunku sum na zlecenie (zaliczki) na który należy wpłacać zaliczki na biegłego, ogłoszenia w prasie, wywiad kuratora,wpis do rejestru spadkowego:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Nr 92 1130 1091 0003 9085 7220 0003


 

Numer rachunku sum depozytowych, na który należy wpłacać depozyty komornicze, sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie,wadia i dopłaty do ceny nabycia:

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Nr 35 1130 1017 0021 1000 4590 0004

 

W tytule przelewu należy wyraźnie wskazywać czego wpłata dotyczy (podawać Wydział do którego ma trafić wpłata, sygnaturę akt, oznaczenie stron)

 

Kasy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej  nie przyjmują wpłat na wyżej wymieniony rachunek sum depozytowych, należy je wpłacać na konto.

 

Drukuj informację