Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposób przyjmowania, załatwiania i aktualny stan przyjmowanych spraw oraz prowadzone urządzenia ewidencyjne w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej


Akty oskarżenia, pozwy, wnioski oraz pisma procesowe i inne pisma, składane są przez strony, uczestników postępowania, ich pełnomocników oraz osoby zainteresowane osobiście lub za pośrednictwem poczty na biurach podawczych poszczególnych budynków sądu. Z biur podawczych przekazywane są do właściwych wydziałów.
W Wydziałach Przewodniczący przydzielają sprawy do załatwienia poszczególnym sędziom, którzy rozpoznają je na posiedzeniu, a w wypadkach przewidzianych w ustawie na rozprawie, na zasadach określonych w Kodeksach Postępowania: Cywilnego, Karnego, w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksu Karnego Wykonawczego i ustawach szczególnych.
Przydział i rozpoznanie spraw następuje według kolejności wpływu, z tym że w miarę możliwości w pierwszej kolejności rozpoznawane są sprawy nie cierpiące zwłoki, tj. sprawy, w których zastosowano tymczasowe aresztowanie lub wniesiono o zastosowanie tego środka, a także sprawy rozpoznane w trybie przyśpieszonym, sprawy z zakresu prawa rodzinnego, z wyjątkiem spraw o rozwód i unieważnienie małżeństwa, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, pilne czynności z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz z zakresu postępowania wyjaśniającego w sprawach nieletnich, sprawy z zakresu prawa pracy z powództwa pracownika oraz z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, spraw o naruszenie posiadania, sprawy z art. 768 i 794 kodeksu postępowania cywilnego (kpc), a także wnioski o wydanie zarządzeń tymczasowych.

W Sądzie Rejonowym  prowadzone są następujące urządzenia ewidencyjne min. na podstawie których udzielane są stronom, uczestnikom postępowania, ich pełnomocnikom stosowne informacje:

 

1. repertoria:
- C, Ns, Nc, Co, GC, GNs, Gco,  P, Pm, Np, U, Po-Uo, K,W, Ks, RC, Nsm, Npw, Now, RNs

 

2. wykazy:
-  Ko, Kp,  Wp, Wo, Ar, D, Wzaw, Wu, Wp, Wpkz,
- spraw zawieszonych,

3. kartoteki

4. zbiory wokand

5. księgi pomocnicze:
- kontrolka Wab,
- kontrolka wysłanych akt,
- kontrolka terminowego sporządzenia uzasadnień orzeczeń i załatwienia środków odwoławczych,
- kontrolka spraw zawieszonych na podstawie art. 174 par. 1 pkt 1 kpc,
- kontrolka spraw zagrożonych przedawnieniem,
- kontrolka kar porządkowych,
- księga depozytów,
- skorowidze alfabetyczno - numeryczne

- kontrolka Bp

- kontrolka skarg

Drukuj informację