Dyrektor Sądu

Dyrektor

Jan Lichaczewski

 

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 22
43-300 Bielsko-Biała
pok. 43, piętro III

 

33 4997 816

33 4997 883

e-mail: dyrektor@bielsko-biala.sr.gov.pl

 


Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dyrektor sądu:

 

1) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt.1 tej ustawy;

 

2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

 

3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;

 

4) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;

 

5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;

 

6) dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych czynności Dyrektora sądu obejmują w szczególności:

 

1) nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych sądu niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą;

 

2) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych sądu oraz organizowanie w porozumieniu z prezesem sądu współpracy pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi sądu;

 

3) zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

 

4) zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

 

5) zapewnienie ławnikom odpowiednich warunków i narzędzi pracy w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania obowiązków orzeczniczych;

 

6) wykonywanie czynności z zakresu gospodarki znakami opłaty sądowej;

 

7) współpracę z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń oraz organizację szkoleń podległych pracowników.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych, do zadań i kompetencji Dyrektora sądu jako dysponenta trzeciego stopnia należy:

 

1) przygotowywanie przy współpracy z właściwym dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji projektu planu finansowego oraz planu finansowego  sądu rejonowego, a następnie wykonywanie budżetu danego sądu w układzie zadaniowym;

 

2) przygotowywanie projektu planu i planu wydatków w układzie zadaniowym  sądu rejonowego, a następnie wykonywanie budżetu danego sądu w układzie zadaniowym;

 

3) opracowywanie w porozumieniu z właściwym dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogramu realizacji budżetu danego sądu;

 

4) dysponowanie rachunkiem bieżącym odpowiedniego sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi, o których mowa w §16 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

 

5) sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

 

6) zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w obszarach określonych w art. 31a § 1 pkt.2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 

7) organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w odpowiednim sądzie, dokonywanie ich kwartalnej oceny oraz przekazywanie jej wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji;

 

8) uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym danego sądu;

 

9) inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz kuratorów sądowych, i majątkiem sądu;

 

 

 

Drukuj informację