VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adres
ul. Bogusławskiego 24

 

Telefon

33 4997 910 Kierownik Sekretariatu

33 4997 912 Zastępca Kierownika Sekretariatu

33 4997 913 Biuro podawcze

33 4997 915 Odpisy, Wyciągi, Zaświadczenia Oddział Centralnej  Informacji KRS

33 4997 916 Monitor Sądowy i Gospodarczy

33 4997 945 Czytelnia akt

33 4997 910 Fax

 

email: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Godziny Urzędowania
poniedziałek 7:30 - 18:00,

wtorek-piątek 7:30 - 15:30

 

Czytelnia Akt

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00 - 12:00

wtorek 10:00 - 14:00

 

Przewodniczący wydziału:

SSR  Piotr Gawlas

 

Zastępca przewodniczącego wydziału:

RSR Piotra Krzyżowski

 

Kierownik sekretariatu Wydziału VIII Krajowego Rejestru Sądowego

Jadwiga Suchy

 

Kierownik Sekretariatu
pokój nr 31a

 

Biuro podawcze
pokój nr 31

 

Monitor Sądowy i Gospodarczy
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00 pokój nr 32

email:monitorkrs@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Centralna informacja przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 7:30 - 18:00 pokój nr 37
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Właściwość miejscowa
Miasta: Bielsko-Biała,
Gminy:Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilkowice, Wilamowice
Miasta Cieszyn, Ustroń, Wisła
Gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice
Miasto Żywiec
Gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Porąbka, Radziechów-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły i Węgierska Górka

 

Właściwość rzeczowa:
Wydział VIII Gospodarczy KRS prowadzi sprawy rejestrowe
z zakresu:

I - Rejestru przedsiębiorców:

a) spółek jawnych,

b) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,

c) spółek partnerskich,

d) spółek komandytowych,

e) spółek komandytowo-akcyjnych,

f) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

g) spółek akcyjnych,

h) spółek europejskich,

i) spółdzielni,

j) przedsiębiorstw państwowych,

k) jednostek badawczo-rozwojowych,

l) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach
prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości
przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej
"przedsiębiorstwami zagranicznymi",

m) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,

n) innych osób prawnych,
jeżeli wykonują działalność gospodarczą
i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru,

o) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

p) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

II - Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj.:

a) stowarzyszenie lub jednostka terenowa
stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

b) związek stowarzyszeń

c) kółko rolnicze

d) rolnicze zrzeszenie branżowe

e) związek rolników, kółek i organizacji rolniczych

f) związek rolniczych zrzeszeń branżowych

g) związek zawodowy rolników indywidualnych

h) cech rzemieślniczy

i) izba rzemieślnicza

j) Związek Rzemiosła Polskiego

k) zrzeszenie handlu i usług

l) zrzeszenie transportu

m) ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług

n) ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu

o) inna organizacja podmiotów gospodarczych

p) izba gospodarcza lub Krajowa izba gospodarcza

q) związek zawodowy lub jednostka organizacyjna
związku zawodowego posiadająca osobowość prawną

r) ogólnokrajowy związek międzybranżowy

s) ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe

t) związek pracodawców

u) federacja lub konfederacja związków pracodawców

v) związek sportowy

w) polski związek sportowy

x) inna organizacja społeczna lub zawodowa

y) fundacja

z) kolumna transportu sanitarnego

aa) Zakład Opieki Zdrowotnej

Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej wpisuje się także organizacje pożytku publicznego,
jeżeli nie mają, z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego po spełnieniu wymagań, o
których mowa
w art. 20 lub 21 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III - Rejestru dłużników niewypłacalnych

Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się

- z urzędu:

1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli
ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich
upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że
majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono
prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub
administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim
majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem
komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej
upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został
prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek
niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko
nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż
z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów
egzekucyjnych,

3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku
w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o
postępowaniu egzekucyjnym,

4) osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione
prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni,

5) dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu
postępowania cywilnego (w razie powstania zaległości za
okres dłuższy niż 12 miesięcy komornik z urzędu składa
wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika
do rejestru dłużników niewypłacalnych).

- na wniosek:

1) wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony
przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników
niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty
wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności
stwierdzonej tytułem wykonawczym.
Wniosek o wpis do Rejestru obligatoryjnie musi być złożony
na urzędowym formularzu. Formularze dostępne są w Biurze
Podawczym lub w internecie pod adresem: www.ms.gov.pl

 

Drukuj informację